Justyna Esthera

Król - Całkowska

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

Justyna Esthera

Król - Całkowska

MONOGRAFIE

E-dokumentacja medyczna i telemedycyna. Aspekty prawne.

Książka omawia prawne aspekty prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a także realizowania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Tematykę uzupełniono o aktualne wytyczne dotyczące wystawiania zaświadczeń, orzeczeń i opinii lekarskich.

Publikacja koncentruje się na kluczowych elementach elektronicznej dokumentacji medycznej, takich jak:

 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • e-skierowania,
 • e-recepty,
 • informacja dla lekarza kierującego oraz raportowanie zdarzeń medycznych do systemu.


Książka porusza także zagadnienia dotyczące sposobu i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów świadczeń (teleświadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, radiologii, diagnostyce laboratoryjnej, rehabilitacji oraz psychiatrii).

Prawo medyczne w ochronie zdrowia (NOWOŚĆ 2021)

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej?
2. Kto sprawuje kontrolę i nadzór w działalności leczniczej?
3. Jak świadomie wyrazić wolę lub sprzeciw na udzielenie świadczenia medycznego?
4. Kto i w jakim zakresie ma dostęp do informacji medycznej?
5. Czy i w jakim zakresie usługi medyczne zwolnione są z podatku VAT?
6. Komu należą się bezpłatne leki i wyroby medyczne?
7. Jakie są obowiązujące zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej?
8. Komu należy się udzielenie świadczenia medycznego?
9. Za co osoby udzielające świadczeń zdrowotnych mogą ponieść odpowiedzialność karną?
10. Jakie są podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej lekarza lub placówki medycznej?
11. Kto i w jakim zakresie odpowiada za niepożądany efekt zabiegu z dziedziny medycyny estetycznej?
12. Czy pracownik medyczny może być świadkiem w postępowaniu karnym?
13. Jakie są uprawnienia NFZ wobec podmiotu leczniczego?
14. Czy można reklamować działalność lecznicza i jakie są w tym zakresie ograniczenia?

Prawo medyczne, PZWL, 2019

Prawo przenika dziś wszystkie płaszczyzny życia, w związku z czym również mariaż prawa i medycyny wydaje się nieunikniony. Dokonując metaforycznego porównania należy powiedzieć, że Eskulap poznał Temidę, ale droga, którą aktualnie idą jest raczej wyboista. W wielu przypadkach to co wydaje się idealnym rozwiązaniem w codziennej praktyce medycznej, stoi w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i de facto naraża na odpowiedzialność. Gwarancją idealnego współistnienia prawa i medycyny jest zrozumienie, że te dwie- zgoła odmienne dziedziny łączy wspólny mianownik, którym jest dobro pacjenta i bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Realizacja tych przesłanek nie jest możliwa bez właściwego postępowania medycznego i znajomości oraz właściwego stosowania prawa.

Przyjmując, że w prawie stała jest tylko ciągła zmiana, w treści książki skoncentrowałam się na zagadnieniach stanowiących fundament prawa medycznego. Odniosłam się do tematów, które stanowią punkt wyjścia do zrozumienia i świadomego stosowania zasad prawa medycznego w codziennej praktyce. Ich znajomość powinna być dla osób związanych z ochroną zdrowia tym, czym dla lekarzy jest znajomość podstawowych reguł anatomii.

Podążając za wyznaczonym celem, w monografii poruszyłam problematykę, która dotknięta najmniejszą dynamiką zmian, stanowi esencję prawa medycznego w obszarze związanym z prawami pacjenta, obowiązkami osób wykonujących zawody medyczne i dokumentacją medyczną. Dobór tematów podyktowany był nie tylko chęcią przekazania wiedzy związanej z prawem medycznym, ale również potrzebą uświadomienia Czytelnikom, że jakkolwiek prawo bywa mało przejrzyste, skomplikowane, a czasem trudne do wdrożenia w realiach, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne, tak obowiązuje, a jego nieznajomość nie przynosi pozytywnych rezultatów.

Prawo medyczne, Wolters Kluwer, 2016

W publikacji zawarto odpowiedzi między innymi na poniższe pytania:

 • Jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej?
 • Kto sprawuje kontrolę i nadzór w działalności leczniczej?
 • Jakie są zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej?
 • Jakie są uprawnienia NFZ wobec podmiotu leczniczego?
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej za błędy medyczne?
 • Jakie są zasady przeprowadzania zabiegów estetycznych (kosmetycznych)?
 • Sposoby postępowania w przypadkach, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie niestandardowym (postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego, małoletniego, którego rodzice nie wyrażają zgody na podjęcie leczenia, niezdolnego do podjęcia świadomej decyzji).
 • Sposoby postępowania w przypadkach, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie przymusowym (leczenie chorób zakaźnych).
 • Sposoby postępowania w przypadkach, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie profilaktycznym (szczepienia obowiązkowe i zalecane).
 • Zasady prowadzenia kontroli recept i dokumentacji medycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Tematykę działania systemu ratownictwa medycznego.
 • Obowiązek udzielania pomocy medycznej.
 • Zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych i osób wykonujących indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

Atutami publikacji są:


 • Wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • Wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • Schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • Zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • Czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu.

Prawa lekarza, 2012

W książce przedstawiono między innymi prawa lekarza w zakresie odmowy leczenia, prawo do rozszerzenia zabiegu, stosowania leków off -label use, prawa związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, prawa związane ze światopoglądem lekarza, prawo do pobierania narządów do przeszczepu, uchylania tajemnicy lekarskiej, prawa pracownicze, prawo do szeroko rozumianej współpracy z firmami farmaceutycznymi czy też prawo do korzystania z narzędzi telemedycznych.

Algorytmy prawa medycznego wyd. 2, 2011

Książka odnosząca się do zagadnień prawa medycznego w nietypowy, graficzny sposób. W monografii zawarto dziesiątki algorytmów dotyczących prawidłowego procedowania w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Każdy z przedstawionych algorytmów zawiera katalog przypadków, które mogą zaistnień w opisywanej sytuacji wraz z ich rozwiązaniem. Niektóre z rozwiązań opatrzono tzw „metką” czyli krótkim komentarzem wprowadzającym dodatkową wartość merytoryczną.

ARTYKUŁY

Telewizyta, czyli blaski i cienie leczenia na odległość. Termedia (KURIER MEDYCZNY)

Brand-name drug, generic drug, orphan drug. Pharmacological therapy with biosimilar drugs - provision of due diligence in the treatment process.

Alcohol-intoxicated patients at admission room--analysis of legal aspects of rendered medical services.

Should a doctor stop rendering medical services? Principles of conduct towards patients attempting to commit suicide. Part 1 -- the Polish perspective.

Knowledge of medical law amongst doctors of internal diseases.

Should a doctor stop rendering medical services? Part II - Analysis of medico-legal conduct in cases of uncertainties regarding informed consent in minors. The Polish perspective.

"Baltic Declaration"--telemedicine and mHealth as support for clinical processes in cardiology. The opinion of the Committee of Informatics and Telemedicine of the Polish Society of Cardiology and Telemedicine Clinical Sciences Committee of the PAS.

Legal grounds for 'extending the scope or type of procedure'.

Cardiology telemedicine solutions - opinion of the experts of the Committee of Informatics and Telemedicine of Polish Society of Cardiology, Section of Non-invasive Electrocardiology and Telemedicine of Polish Society of Cardiology and Clinical Sciences C.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.